Wspólne działania artystyczne i edukacyjne nauczycieli szkół plastycznych... uczelni artystycznych.

STATUT STOWARZYSZENIA

S T A T U T
S T O W A R Z Y S Z E N I A

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie: Związek Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby zwane dalej ”Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm./.
2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.
1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Nowym Wiśniczu - Liceum Plastyczne im. Jana Matejki.
2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe na terenie całego kraju oraz poza granicami Polski w zakresie dozwolonym prawem.

§ 4.
1. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania, na warunkach określonych w statutach tych organizacji,jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Zadania i formy ich realizacji.

§ 6.
Celem stowarzyszenia jest:
1.Tworzenie nowych wartości artystycznych w dziedzinie kultury i sztuki.
2. Kreatywne poszukiwania nowych metod tworzenia.
3. Opracowywanie nowych technologii eksperymentalnych w dziedzinie ceramiki
4. W oparciu o własne doświadczenia tworzenie i opracowywanie nowych koncepcji metodyki nauczania przedmiotów artystycznych w szkolnictwie artystycznym.
5. Podnoszenie poziomu artystycznego.
6.Podnoszenie kwalifikacji własnych.
7. Pełna integracja programowa i twórcza w dziedzinie rozwoju kultury i sztuki ze wszystkimi ośrodkami kulturalnymi i edukacyjnymi na terenie kraju i poza jej granicami
8. Otwarta wzajemna współpraca z zagranicą – plenery, wystawy, wymiana informacji, zacieśnianie kontaktów, itp.
9. Organizacja i prowadzenie imprez artystycznych.
10. Współpraca ze szkołami artystycznymi.
11. Promocja Polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą.
12. Promocja i wspieranie młodych talentów w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą w tym środków pomocowych Unii Europejskiej.
2. Współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami fizycznymi w kraju i zagranicą. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi oraz instytucjami realizującymi pokrewne zadania.
3. Działalność szkoleniową, doradczą oraz informacyjną.
4. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu artystycznej działalności członków.
5. Doradztwo, poradnictwo, pomoc w nawiązywaniu kontaktów.
6. Organizowanie różnego rodzaju szkoleń, spotkań tematycznych.
7. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele zbliżone do celów Stowarzyszenia.
8.Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw podejmowanych dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
9. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących statutowych celów oraz lokalnej i państwowej polityki edukacyjnej i artystycznej.
10.Organizowanie seminariów, odczytów, z udziałem wykwalifikowanej kadry.
11. Utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami o podobnym działaniu w kraju i zagranicą.

§ 8.
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9.
Środki na realizację zadań Stowarzyszenie czerpie ze składek członkowskich, darowizn,kredytów, spadków, środków pomocowych Unii Europejskiej i z ofiarności publicznej.

Rozdział III
Członkostwo.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą sięna:
ˇ zwyczajnych,
ˇ wspierających,
ˇ honorowych.

§ 11.
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych inie pozbawiona praw publicznych, także osoba niepełnoletnia.Małoletni do 16 – go roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

§ 12.
1. Członek zwyczajny, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, ma prawo:
ˇ wybierać i być wybieranym, do władz Stowarzyszenia,
ˇ uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
ˇ zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działalności Stowarzyszenia,
ˇ głosować we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
ˇ regularne opłacanie składek członkowskich,
ˇ aktywny udział w realizacji statutowych zadań i celów,
ˇprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wspomaga Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób.
2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo:
ˇbrać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia; osoby prawne przez upoważnionego przedstawiciela,
ˇzgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia.
4.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkiem honorowym, za jego zgodą, może być osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju jego działalności. Decyzje o nadaniu tej godności podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, większością głosów przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania na wniosek złożony przez Zarząd.
2. Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Ma natomiast prawo uczestniczenia w obradach władz Stowarzyszenia, wypowiadania się, zgłaszania wniosków, itp.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz brać udział w realizacji zadań i celów statutowych.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§ 15.
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się następująco:
- złożenie deklaracji pisemnej,
- pozytywna opinia dwóch członków wprowadzających,
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji i uiszczenia wpisowego.
W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji odmownej przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni.
O ile decyzja odmowna zostanie utrzymana w mocy, pieniądze wpłacone jako wpisowe zostają zwrócone.

§ 16.
Członkostwo ustaje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, likwidacji Stowarzyszenia, wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.Wykluczenie następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50 %uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej,albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
3. Pisemnej uchwały Zarządu wobec członka, który zalega z opłaceniem składek lub regulowaniem zadeklarowanych zobowiązań za 2 lata ze skutkiem od daty uchwały. Uchwała o pozbawieniu członkostwa powinna być poprzedzona pisemnym wezwaniem do uiszczenia zaległych składek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Cofnięcia zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
5. Pozbawienia godności członka honorowego w przypadku nieprzestrzegania postanowień § 14, ust. 3 Statutu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b)Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
a)uchwalania statutu i jego zmian,
b) ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
c) wybór i odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
d)wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków,
e) uzupełnienie składu tych organów w okresie ich kadencji,
f) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności tych organów i udzielanie im absolutorium,
g)uchwalanie budżetu,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
i) podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) ustalanie wpisowego,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków oraz uchwał o pozbawieniu członkostwa,
ł)podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
m) ustalanie górnej granicy zobowiązań, które może zaciągać Zarząd.

§ 20.
Walne Zebranie może być:
ˇzwyczajne,
ˇ nadzwyczajne.

§ 21.
1.Walne Zebranie zwyczajne zwoływanej est przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2.Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać do trzeciego dnia roboczego przed terminem zebrania.

§ 22.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków.

§ 23.
Walne Zebrania są protokołowane, a uchwały zapadają, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków w głosowaniu jawnym chyba, że członek Stowarzyszenia zgłosi wniosek o głosowaniu tajnym.

§ 24.
1. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów przez obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia.
2.Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3.Postanowienia o których mowa w ust. l nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 25.
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności, reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem członków.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków lub odmowy,
e) podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa z powodu.
niepłacenia składek lub nieregulowania zadeklarowanych zobowiązań
za okres co najmniej 2 lat,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
h) zawieranie umów z innymi podmiotami,
i) przygotowywanie projektu budżetu,
j) rozpatrywanie sporów między członkami, składanie wniosków o wykluczenie członka Stowarzyszenia.
k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania zobowiązań majątkowych, zawierania umów,udzielania pełnomocnictwa, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach niemajątkowych. We wszystkich tych sprawach wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, prezesa lub wiceprezesa i skarbnika Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków.
6. Zarząd zbiera się w ustalonym przez siebie terminie, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 26.
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi siedem osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji, i który to spośród siebie wybiera:
a) Prezesa
b) Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i trzech Członków Zarządu.
2. Odwołanie Zarządu może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź pięciu członków Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania większością głosów 2/3 wszystkich członków.

§ 27.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b)składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c)przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d)prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e)składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
f)składanie wniosku o wykluczenie członka Stowarzyszenia,
g)wnioskowanie o pozbawienie członkostwa
h)wnioskowanie o odwołanie Zarządu,
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów..
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 28.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania członków.
2. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest przez Walne zebranie zgodnie z wytycznymi w § 23 i § 28 pkt.1.
3. W przypadku przyznania pomocy finansowej członkowi Zarządu oraz najbliższej rodzinie członka Zarządu wymienionej w § 19, pkt. n Statutu wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Fundusze i majątek.

§ 29.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z ofiarności publicznej,
c)darowizny, subwencje, zapisy, dotacje i spadki
d) inne wpływy majątkowe.

§ 30.
1. Do dyspozycji zbywających mienie Stowarzyszenia potrzebna jest akceptacja Komisji Rewizyjnej.
2. Górną granicę wysokości zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd określa Walne Zebranie członków.

§ 31
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Deklaracja przyjęcia do ZAPCiR
Oświadczam że:
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności.
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.-o zamówieniach publicznych(Dz. U. z 1998 r. nr.119, poz. 773 ze zmian.)


pieczątki i podpisy osób uprawnionych do zarządzania jednostką,
zgodnie z nadanym statutem lub obowiązującymi przepisami